Login:  
  Hasło:  
  Rejestracja    
studia
 
Katalog UczelniTrendy Kursy PrzeciekiJęzyki obceSłowniczek Kartki Finanse Spis zawodów  
Chcesz wiedzieć więcej? Bądź na bieżąco, podaj swojego maila

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKÓW

Turystyka i rekreacja

Katarzyna Stempniewicz

Osoby pragnące studiować na tym kierunku powinny cechować się zainteresowaniami turystycznymi, krajoznawczymi i rekreacyjnymi, umiejętnościami organizatorskimi. Niezbędna jest znajomość języków obcych, łatwość nawiązywania kontaktów oraz ogólna sprawność fizyczna.

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania imprez turystycznych i animacji wolnego czasu. Zyskują bardzo szerokie perspektywy zawodowe. Mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach turystycznych, organizacjach społecznych  i rządowych zajmujących się organizacją oraz upowszechnianiem turystyki i rekreacji.

Turystykę i Rekreację można studiować zarówno na Akademiach Wychowania Fizycznego jak i Uniwersytetach. 


TURYSTYKA I REKREACJA NA AKADEMIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Uczelnie, na których można studiować Turystykę i Rekreację to Akademie Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie.

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji.

Studia magisterskie trwają 4,5 roku z możliwością złożenia egzaminu dyplomowego i uzyskania stopnia licencjata po III roku studiów. Dwa pierwsze lata to kształcenie wspólne studentów, natomiast po II roku następuje podział na specjalności. Poszczególne specjalizacja charakteryzują następujące przedmioty:

- hotelarstwo: zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne z elementami planowania przestrzennego, ekonomika hotelarstwa, marketing w hotelarstwie, żywienie i usługi gastronomiczne, prawo w hotelarstwie, socjologia organizacji hotelarskich, funkcjonowanie i organizacja zakładu hotelarskiego, laboratoria, czyli ćwiczenia terenowe.

- organizacja i obsługa ruchu turystycznego: głównie ćwiczenia terenowe

- polityka turystyczna: zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne z elementami planowania przestrzennego, organizacja i zarządzanie, informatyka w turystyce, ekonomika turystyki, ekonomika przedsiębiorstw turystycznych, socjologia turystyki, marketing w turystyce, biometeorologia turystyki, kultura a żywienie, teoria rekreacji, ćwiczenia terenowe

- rekreacja: zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne z elementami planowania przestrzennego, socjokulturalne formy rekreacji, teoria i metody rekreacji, rekreacja ruchowa, ekonomika rekreacji, polityka społeczna, zarządzanie finansami z elementami rachunkowości finansowej, socjologia czasu wolnego, biometeorologia rekreacji, zagospodarowanie przestrzenne i urządzenia dla rekreacji.

Plany zajęć uwzględniają również lektoraty z języków obcych oraz  zajęcia z wychowania fizycznego poświęcone grom zespołowym.

Postępowania kwalifikacyjne obejmuje:

-badanie lekarskie

-pływanie  (50m z uwzględnieniem limitu czasowego)

-egzamin teoretyczny - do wyboru jeden język obcy spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski oraz wybrany przedmiot: biologia, geografia lub historia. 

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego, Kierunek Turystyka i Rekreacja.

Kandydat ma do wyboru kilka cyklów studiów: 3 letnie wyższe studia zawodowe dzienne, wieczorowe lub zaoczne, 2 letnie magisterskie studia uzupełniające dzienne.

W trakcie nauki studenci zaliczają przedmioty kształcenia ogólnego (filozofia, psychologia, socjologia, historia kultury i sztuki, języki obce), przedmioty podstawowe (m.in. ekonomia, organizacja i zarządzanie, podstawy marketingu, rachunkowości, informatyki i statystyki, fizjologia pracy i wypoczynku, pedagogika czasu wolnego) oraz przedmioty kierunkowe (geografia turystyczna, krajoznawstwo, zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, podstawy turystyki, teoria i metodyka turystyki, prawo w turystyce i rekreacji, metody i techniki obsługi ruchu turystycznego) połączone z praktyką zawodową i ćwiczeniami praktycznymi.

Egzamin jest dwustopniowy, obejmuje test ze sprawności fizycznej (jedna dyscyplina sportowa do wyboru: pływanie, lekkoatletyka, gimnastyka, zespołowe gry sportowe) oraz egzamin pisemny z wybranego języka (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Kandydat może również uzyskać dodatkowe punkty za średnią ocen z egzaminu dojrzałości.

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Wydział Wychowania Fizycznego, Kierunek Zarządzanie i Marketing, Specjalność: Zarządzanie Turystyką, Hotelarstwem i Gastronomią.

Uczelnia oferuje 3- letni cykl licencjacki na w/w kierunku.

Zajęcia dydaktyczne obejmują kształcenie z przedmiotów takich jak:  mikroekonomia, makroekonomia, ekologiczne uwarunkowania turystyki, zagospodarowanie turystyczne, gospodarowanie walorami turystycznymi, turystyczny rynek międzynarodowy.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

-ocenę stanu zdrowia kandydata

-testy sprawdzające intelektualne predyspozycje kandydata

-punktację za oceny uzyskane na świadectwie i egzaminie dojrzałości

-punktację za osiągnięcia dodatkowe

-test sprawnościowy

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,  Instytut Turystyki i Rekreacji.

Kandydaci mogą wybierać spośród czterech planów ramowych: 4,5 letnie studia magisterskie, 3 letnie studia licencjackie oraz 2 letnie studia uzupełniające dzienne i zaoczne (dla absolwentów z dyplomem licencjata).

W ramach studiów prowadzone są dwie specjalności: organizacji turystyki a w niej specjalizacje turystyki kulturowej i turystyki aktywnej (możliwość uzyskania kwalifikacji przewodnika miejskiego oraz pilota wycieczek krajowych i zagranicznych) oraz rekreacji ruchowej ze specjalizacjami instruktorskimi w fitnessie, kinezygerontoprofilaktyce i żeglarstwie.

Podczas trwania  nauki studenci zdobywają wiedzę w trzech blokach przedmiotowych: przedmiotów przyrodniczych (tu m.in. anatomia, fizjologia człowieka, biochemia, medycyna sportowa, wychowanie zdrowotne), przedmiotów humanistycznych (tutaj filozofia, etyka, socjologia, pedagogika, psychologia i historia kultury fizycznej) oraz przedmioty kierunkowe (teoria i metodyka wychowania fizycznego, teoria sportu, teoria rekreacji i turystyki, lekka atletyka, pływanie, gimnastyka, zespołowe gry sportowe). Pozostałe przedmioty to lektorat języka obcego, informatyka, podstawy ekonomii i marketingu.

Na postępowanie kwalifikacyjne składa się kilka elementów:

-ocena stanu zdrowia

-konkurs świadectw dojrzałości

-egzamin sprawności fizycznej: do wyboru gimnastyka, lekka atletyka, pływanie, zespołowe gry sportowe

-test pisemny z języka obcego: do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski, francuski.

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Wychowania Fizycznego, Instytut Turystyki i Rekreacji

Studia prowadzone są w następujących cyklach: 4,5 letnie magisterskie dzienne i wieczorowe, 5 letnie magisterskie zaoczne, 2 letnie uzupełniające dzienne, wieczorowe i zaoczne (dla absolwentów studiów zawodowych kierunku turystyka i rekreacja z tytułem licencjata).

Studenci studiów magisterskich po drugim roku wybierają jedną spośród następujących specjalności: obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo, pedagogika czasu wolnego oraz odnowa psychosomatyczna.

Przez pierwsze dwa lata studenci zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnych takich jak biologiczny rozwój człowieka, fizjologia pracy i wypoczynku, prawo w turystyce i rekreacji, turystyka aktywna, geografia turystyczna Polski, ekonomia, marketing, polityka turystyczna i rekreacyjna. Po drugim roku nacisk kładziony jest na przedmioty kierunkowe bezpośrednio związane z wybraną specjalnością.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

-pisemny egzamin teoretyczny- zintegrowany test z języka obcego (do wyboru  angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, włoski lub hiszpański) i z geografii lub biologii (do wyboru)

-egzamin sprawnościowy z pływania na dystansie 50 m dowolnym stylem z limitem czasu

-konkurs świadectw dojrzałości (średnia ocen wyliczana jest ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów realizowanych w szkole średniej, oceny uzyskane na maturze nie są liczone do średniej).

TURYSTYKA I REKREACJA NA UNIWERSYTETACH


Na liście uczelni prowadzących studia na kierunku Turystyka i Rekreacja znajdują się m. in.  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych), Uniwersytet Łódzki (na Wydziale Nauk Geograficznych), Uniwersytet Warszawski (na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych).

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studia na kierunku Turystyka i Rekreacja realizowane są w cyklach dzienne magisterskie (5-letnie z możliwością zakończenia nauki po 3 latach i uzyskania tytułu licencjata) oraz zaoczne. Na Uniwersytecie Łódzkim kandydaci mają do wyboru 5-letni cykl magisterski dzienny i zaoczny.

 Uniwersytet Warszawski proponuje natomiast zaoczne magisterskie studia uzupełniające dla absolwentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych posiadających dyplom licencjata. 

Program studiów na każdej uczelni obejmuje kilka bloków przedmiotowych. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza są to:

-środowisko (tu m.in. ekologia, geografia fizyczna Polski i świata, geografia ludności, geografia regionalna, geografia społeczno-ekonomiczna Polski i świata, geografia turystyczna, ochrona środowiska i turystyka proekologiczna, podstawy turystyki).

-kultura (architektura, etnografia, historia kultury i sztuki, muzealnictwo).

-humanistyka (fizjologia pracy i odpoczynku, pedagogika czasu wolnego, psychologia, socjologia, wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia).

-ekonomia i prawo (ekonomia, ekonomika turystyki i rekreacji, finanse przedsiębiorstw, organizację i zarządzanie, podstawy marketingu, prawo w turystyce i rekreacji).

-praktyka (tutaj przede wszystkim: agroturystyka, hotelarstwo i gastronomia, dwa języki obce, kursy pilotów, metody i techniki obsługi ruchu turystycznego, organizacja i prowadzenie imprez sportowych i wycieczek, podstawy informatyki, rachunkowości i statystyki, praktyki zawodowe).

Podobny przebieg mają studia na wszystkich pozostałych uczelniach.

Egzaminy wstępne składają się z dwóch części: egzaminu testowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej wiedzę kandydata z geografii. Na Uniwersytecie Łódzkim kandydaci zdają dodatkowo ustny egzamin z języka obcego.


 
   Rozwój
   Rankingi
   Kursy
   Testy
   Matura
   Syllabusy
   Olimpiady
   Ściągi
   Zestawy
 
Czy naprawdę zasługujesz na miano studenta?
Tak, to moje marzenie
Dążę do tego
Czasami się nad tym zastanawiam
Nie wiem
Spoczko hiphop ziomal
KontaktOchrona prywatnościPartnerzy
O nasReklama
Copyright 2004 by studiuj.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone