Login:  
  Hasło:  
  Rejestracja    
studia
 
Katalog UczelniTrendy Kursy PrzeciekiJęzyki obceSłowniczek Kartki Finanse Spis zawodów  
Chcesz wiedzieć więcej? Bądź na bieżąco, podaj swojego maila

POMOCE

Słowniczek pojęć pierwszoroczniaka

Malwina Dubiel

Akademik (inaczej: Dom akademicki, Dom studenta) – jak sama nazwa wskazuje miejsce tymczasowego zameldowania studenta. Tam w gruncie rzeczy toczy się prawdziwe życie studenckie. Można tu kupić materiały potrzebne do nauki, zdobyć nieformalne informacje o prowadzących zajęcia, nauczyć się gotować, poznać świetnych ludzi i przede wszystkim dobrze się bawić.

Asystent – to pracownik naukowy z tytułem magistra, który prowadzi na wyższej uczelni zajęcia w postaci: ćwiczeń czy laboratoriów.

Aula - reprezentacyjne miejsce na uczelni na której odbywają się wykłady, konferencje, debaty, odczyty.

AZS (Akademicki Związek Sportowy) – świetna sprawa, zwłaszcza jeśli już coś trenowałeś, a wybrany przez ciebie kierunek studiów nie rozwija tych zdolności. Członkostwo AZS-u (często) zwalnia cię z obowiązku uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, które są obowiązkowe. A trenować można od koszykówki po narciarstwo alpejskie. Uwaga: szansa na zniżki z korzystania ze sprzętu czy ośroków sportowych w ramach treningów. A jeśli jesteś dobry w uprawianej dyscyplinie masz szansę na udział w zawodach międzyuczelnianych.

Biblioteka – od czasu do czasu warto tam zaglądać. Nierzadko tylko tam można znaleźć zalecaną przez prowadzących literaturę. Ale trzeba być sprytnym i wyprzedzić pozostałych zainteresowanych. Uwaga jak w każdej bibliotece zdarzają się kary pieniężne za przetrzymanie książek!!!

Czesne – opłata dokonywana przez studentów wieczorowych, zaocznych, podyplomowych na uczelniach państwowych oraz wszystkich studiujących w placówkach prywatnych.

Czytelnia – to alternatywa biblioteki i ksera, oszczędzająca ci czasu i pieniędzy. Możesz tam znaleźć interesującą cię literaturę i w ten sposób przygotować się na zajęcia.

Ćwiczenia – zajęcia teoretyczne (choć bardziej praktyczne od wykładu), na których obecność jest obowiązkowa. Kończą się one wpisem do indeksu, a to jakie warunki muszą być spełnione, by go uzyskać zależy wyłącznie od prowadzącego.

Dni otwarte – to organizowane przez wyższe uczelnie spotkania z maturzystami mające zapoznać ich z charakterem studiów i wymogami, jakie stawiane są kandydatom przy rekrutacji. To także szansa na rozmowę z już studiującymi kolegami oraz okazja uczestniczenia w normalnych zajęciach akademickich.

Dni rektorskie – to dni wolne od zajęć, na które zgodę wyraża rektor. Jego decyzja obejmuje całą uczelnię. Ten miły zwyczaj praktykuje się zazwyczaj w okresie przed i po świętach.

Doktor – to tytuł pracownika naukowego nadawany po obronie pracy doktoranckiej. Studia doktoranckie można rozpocząć w dowolnym momencie życia pod warunkiem posiadania tytułu magistra. Są one odpłatne, choć uczelnie mogą zwolnić z opłat najlepszego studenta na roku.

Doktor habilitowany – to tytuł samodzielnego pracownika naukowego, otrzymywanego po napisaniu rozprawy doktorskiej (wydanej jako publikacja książkowa) i po jej obronie w tzw kolokwium habilitacyjnym.

Dyplom – to dokument potwierdzający ukończenie przez ciebie studiów. Warunkiem jest uzyskanie wszystkich wpisów i obrona pracy magisterskiej/licencjackiej/dyplomowej.

Dziekan – to zasłużony pracownik naukowy uczelni, rządzący wydziałem wespół z Radą Wydziału, której przewodniczy.

Dziekanat – to miejsce, w którym załatwia się niezbędne formalności, takie jak: odbieranie oraz składanie indeksu i karty egzaminacyjnej; podbijanie legitymacji czy składanie prośby o przedłużenie sesji.

Egzamin – może być pisemny lub ustny. Waunkiem do jego przystąpienia jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Pamiętaj, że przypadku niezaliczenia – jest jeszcze drugi termin. Często spotykanym jest praktykowane przez egzaminatorów „patrzenie na zdających przychylniejszym okiem” lub mnożenie w nieskończonośc drugiego terminu. Pozostali, sztywno trzymający się regulaminu, odeślą cię na egzamin komisyjny lub powtarzanie roku.

Godziny dziekańskie – to czas wolny od zajęć, nadany decyzją dziekana, dla całego wydziału.

Immatrykulacja – to ceremonia przyjęcia studentów pierwszego roku, odbywająca się w trakcie inauguracji roku akademickiego.

Inauguracja roku akademickiego – to uroczystość rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego odbywająca się corocznie pierwszego października. Odśpiewany tam zostaje hymn „Gaudeamus igitur.”

Indeks – to swego rodzaju dzienniczek studenta, w którym co semestr dokonywane są wpisy z wszystkich zajęć akademickich, na które miałeś okazję (wykłady) lub obowiązek (wszystkie pozostałe) uczęszczać.

Instytut – to jednostka naukowo-badawcza istniejąca najczęsciej w ramach wydziału.

Inżynier – to tytuł przyznawany po ukończeniu studiów technicznych, przyrodniczych.

IOS (Indywidualna Organizacja Studiów) – to (potwierdzona zgodą odpowiedniego prodziekana) możliwość indywidualnego zaliczania obowiązujących cię przedmiotów. Do innych profitów należą: wybór prowadzących ćwiczenia czy laborki czy indywidualne terminy egzaminów. Jednak nie można wyprzedzać programu nauczania. Najczęściej opcja ta przysługuje studentom z dobrą średnią, studiującym na więcej niż jednym kierunku czy też pracujących w trakcie roku akademickiego.

ITN (Indywidualny Tok Nauczania) – to (jeszcze dalej posunięta) możliwość kreowania własnego planu zajęć włącznie z uczęszczaniem na zajęcia dla straszych roczników. Warunkiem przyznania ITN jest przede wszystkim wysoka średnia. Studiowanie w tym trybie gwarantują także studia międzywydziałowe czy międzyuczelniane, które pozwalają także na łączenie kilku kierunków.

Juwenalia – coroczne święto studenckie odbywające się w maju. To ostatnie chwile zabawy przed czekającą cię sesją letnią.

Kampania wrześniowa – to potoczna nazwa letniej sesji poprawkowej odbywającej się we wrześniu.

Karta egzaminacyjna – otrzymujesz ją na kilka tygodni przed sesją. Zaopatrzony w kartę i indeks wyruszasz z misją zdobycia wszystkich zaliczeń i wpisów z egzaminów. Po ich uzupełnieniu oddajesz je z powrotem do dziekanatu. I niech ci nie przyjdzie do głowy samodzielnie ich uzupełniać. Istnieje bowiem jeszcze jeden dokument stwierdzający prawdziwość twoich stopni. Posiada go prowadzący zajęcia czy osoba przeprowadzająca egzamin.

Karta obiegowa – to karta, jaka jest ci wydawana po obronie pracy, a przed otrzymaniem dyplomu. Zaopatrzony w nią musisz zbierać podpisy i pieczątki pracowników ośrodków (np. biblioteki), z których miałeś okazję korzystać w trakcie studiów, w celu stwierdzenia, że nie pozostałeś im dłużny.

Kierownik(-iczka) akademika – to szef(owa) akademika. Jeśli planujesz zamieszkanie w domu studenckim na pewno będziesz miał z nim (nią) przyjemność przy zakwaterowaniu czy wykwaterowaniu. Polecam utrzymywanie z nim (nią) dobrych stosunków. Od ich decyzji (po konsultacji z rektorem) zależeć może wydalenie z domu akademickiego za złe sprawowanie, czy opóźnienia we wnoszeniu opłat.

Kolokwium (kolos, koło) – to inaczej sprawdzian.Od decyzji osoby prowadzącej ćwiczenia zależeć będzie to czy zostaną one przeprowadzone. Często zdarza się, że od jego wyniku uzależniona będzie ocena z zaliczenia.

Koło naukowe – tworzona przez studentów organizacja działająca przy macierzystej uczelni, otrzymująca od niej fundusze na prowadzoną przezeń działalność. Członkostwem w kole naukowym można pochwalić się także przed przyszłym pracodawcą. Na pewno zostanie to uwzględnione.

Komis (egzamin komisyjny) – to tzw „trzecia próba” zdawania egzaminu. Odbywa się ona przy trzyosobowej komisji w składzie: przewodniczącego komisji (dziekana lub prodziekana), egzaminatora (z którym już wcześniej dwukrotnie miałeś przyjemność), innego specjalisty z tej dziedziny nauki, którą zdajesz. Egzamin ten jest odpłatny.

Konwersatorium – to cykl zajęć uczelnianych, na których winna być prowadzona swobodna rozmowa na temat interesujący tak prowadzącego, jak i studentów.

Ksero – najlepiej tanie. Doskonała pomoc dydaktyczna, zalecana zwłaszcza w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Laboratoria (potocznie: laborki) – to zajęcia praktyczne dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych.

Legitymacja studencka – tylko legitymując się nią możesz liczyć na zniżki. Pamiętaj, że dwa razy w roku musisz ją podbić w dziekanacie.

Lektorat – to obowiązkowe zajęcia z języków obcych.

Licencjat – to tytuł przyznawany osobie, która ukończyła studia trzyletnie i obroniła pracę licencjacką. Student taki może kontynuować naukę na studiach uzupełniających magisterskich lub podyplomowych.

Magister – to tytuł przyznawany osobie po ukończeniu przezeń pięcioletnich studiów magisterskich.

Obrona – to wieńcząca twój pobyt na studiach chwila, kiedy to możesz opowiedzieć coś na temat własnej pracy magisterskiej/inżynierskiej/licencjackiej/dyplomowej.

Opiekun roku – to pracownik naukowy sprawujący pieczę nad studentami danego roku. Wszelkie informacje kto jest takim opiekunem można uzyskać na inauguracji.

Otrzęsiny – to, organizowane przez starsze roczniki, nieformalne przyjęcie w poczet studentów.

Pani z dziekanatu – czasem warto silić się wobec niej na życzliwość. Jest to bowiem wbrew pozorom ważna postać. Wszelkie drobne sprawy administracyjne związane ze studiami załatwiasz w dziekanacie.

Portier(ka) – kolejna ważna postać dla mieszkańców akademika. Zalecam utrzymywać z nią poprawne stosunki, bo to z nią spotykamy się na co dzień i to ona może nam zaszkodzić meldując o naszych wybrykach.

Powtarzanie roku / przedmiotu (potocznie: awans, warunek) – to możliwość odpłatnego kontynuowania studiów po oblanym dwukrotnie egzaminie. Pamiętaj, że daje ci ono kolejne dwa terminy.

Prodziekan ds. studenckich / dydaktycznych – to pomocnik dziekana, od którego zależy czy dostaniesz IOS, ITN, czy przedłużenie sesji.

Profesor – to tytuł nadawany przez uczelnię wyższą samodzielnemu pracownikowi naukowemu za osiągnięcia naukowe. Najwyżej w hierarchii stoi proferor zwyczajny, który to tytuł otrzymuje się z rąk Prezydenta RP.

Promotor – to twój opiekun, pod którego kierunkiem piszesz pracę magisterską/licencjacką/dyplomową.

Przedłużenie sesji – to możliwość przystępowania do egzaminów czy uzyskiwania wpisów w późniejszym niż sesja poprawkowa terminie. Wydawane jest ono za zgodą odpowiedniego prodziekana. By je uzyskać należy legitymować się dobrym (najlepiej: lekarskim) usprawiedliwieniem.

Punkty kredytowe (ECTS) – to, wprowadzany przez Komisję Europejską, miernik ilości pracy wymaganej od studenta, by zakończyć rok. Umożliwia od studentom lub pracownikom naukowym kontynuowanie studiów poza macierzystą uczelnią w jednym z krajów Unii Europejskiej.

Recenzent – to druga ważna dla ciebie postać, która zajmuje się recenzowaniem twojej pracy.

Rektor – to przełożony wyższej uczelni. Jest wybierany przez ogół pracowników naukowych na trzyletnią kadencję.

Samorząd studencki – to ogół wszystkich studentów, reprezentowanych przez zarząd. Gdy masz jakieś pytania czy kłopoty tam przede wszystkim powinieneś szukać pomocy.

Semestr – to kilkumiesięczny okres, w trakcie którego odbywają się zajęcia. Niektóre uczelnie wprowadzają trymestry.

Seminarium – to zajęcia, które mają ci być pomocne w napisaniu pracy magisterskiej/licencjackiej/dyplomowej. Są one prowadzone przez twojego promotora.

Sesja – to okres wytężonej pracy umysłowej studentów podczas spotkania „oko w oko” z egzaminatorami.

Sesja poprawkowa –to czas, w którym można ponownie podejść do egzaminu lub uzupełnić indeks brakującymi wpisami. I co najważniejsze: nie musisz przedłużać sesji!

Spadochroniarz – osoba, która w wyniku powtarzania semestru spadła o rok niżej.

Stancja – to alternatywa akademika dla studentów studiujących poza miejscem stałego zamieszkania. Często dzieli się mieszkanie z rodziną, która wynajmuje ci pokój.

Starosta roku – to osoba na roku, która utrzymuje dobre stosunki z prowadzącymi. Ona też zajmuje sięorganizacją wycieczek integracyjnych i załatwianiem podobnych formalności.

Stołówka studencka – to miejsce gdzie możesz tanio i dobrze zjeść.

Stypendium naukowe – to gratyfikacja pieniężna dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce.

Stypendium socjalne – to finansowa zapomoga dla studentów, u których dochód w rodzinie jest niewysoki.

Urlop dziekański (potocznie: dziekanka) – jest niezbędny, gdy chcesz przedłużyć sobie młodość, zarobić, wyjechać, odpocząć od uczelni. I znowu wymagana jest zgoda prodziekana ds. dydaktycznych.

Walet – niezameldowany mieszkaniec akademika, korzystający z uprzejmości gospodarzy pokoju.

Wejściówki – mniejsze niż kolokwium pisemne sprawdzenie wiedzy studentów przez prowadzącego zajęcia. Urządzane często dla uzyskania większego posłuchu.

Wpis – to nazwa każdego zaliczenia czy oceny z egzaminu, które skrupulatnie zdobywasz w trakcie sesji.

Wydział – to samodzielna jednostka organizacyjna, którą kieruje dziekan.

Wykłady – to cykl zajęć uczelnianych, na których obecność zazwyczaj nie jest obowiązkowa. Choć czasem wykładowcy mają brzydki zwyczaj „puszczania” listy obecności lub wymagania tzw „wpisów z wykładów”. Te ostatnie należą raczej do rzadkości.

Wykłady monograficzne – to rzadziej spotykany cykl zajęć uniwersyteckich, na których prowadzący dzieli się ze studentami swymi zainteresowaniami naukowymi.

Zajęcia – to inaczej lekcje, niezależnie od tego czy jest to wykład, laborki, ćwiczenia, konwersatoria czy wreszcie seminaria.

Zaliczenie – tak nazywane są wpisy z wszystkich obowiązujących cię zajęć poza egzaminami.

Zerówka (czyli zerowy termin egzaminu) - to możliwość wcześniejszego przystępowania do egzaminu. Prowadzący nie ma obowiązku go przeprowadzać. W przypadku jego niezaliczenia praktykowane jest odsyłanie na pierwszy termin bez wpisywania oceny.

Znasz jeszcze jakieś inne terminy, o których głośno na studiach? Podziel się z innymi! Napisz: redakcja@studiuj.pl

UPDATE command denied to user 'lgrantstudia'@'10.21.20.18' for table 'studiuj_articles'
 
   Rozwój
   Rankingi
   Kursy
   Testy
   Matura
   Syllabusy
   Olimpiady
   Ściągi
   Zestawy
 
Czy naprawdę zasługujesz na miano studenta?
Tak, to moje marzenie
Dążę do tego
Czasami się nad tym zastanawiam
Nie wiem
Spoczko hiphop ziomal
KontaktOchrona prywatnościPartnerzy
O nasReklama
Copyright 2004 by studiuj.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone